در فایل زیر جعبه ابزار sisotool برای کنترل سیستمها را میوانید دریافت کنید...